Reakcje Chemiczne

Amoniak, aminy oraz siarkowodór są spośród licznej grupy odorów najczęściej występującym zanieczyszczeniem zapachowym powietrza.

Składniki aktywne preparatów WESTRAND działają poprzez nukleofiliczne reakcje z azotem i siarką  na węglu d+ grupy C=O aldehydów i ketonów. Ogólnie rzecz biorąc te reakcje nie są ani szybkie ani całkowite w 100% do momentu, gdy składniki neutralizujące pojawią się w wystarczającym nadmiarze, aby popchnąć reakcje w prawo, czyli w kierunku jej zakończenia. Na kinetykę tych reakcji ma wpływ pH środowiska reakcji i temperatura.
 
Reakcje aldehydu z amoniakiem:

Reakcje aldehydu z aminami:
  • aminy I-rzędowe

  • aminy II-rzędowe

Reakcje aldehydu z merkaptanami:

  • H2S

Reakcje ketonów z amoniakiem:

Reakcje ketonów z aminami:
  • aminy I-rzędowe

(Iminy lub zasada Schiffa)

  • aminy II-rzędowe

Reakcje ketonów z merkaptanami:
 
  • H2S

Produkty reakcji tracą własności zapachowe lub ich zapach jest nieznaczny oraz łatwo ulegają biodegradacji. Preparaty posiadają stosowne badania skuteczności oraz są bezpieczne dla ludzi oraz ziemnej i wodnej fauny i flory.